In ‘t West-Vlams

Geboorn en getoogn in ’t West-Vlams doe kik me plezier een toerke in Lon’ mè min’ streekgenootn. Ier en da een verwizzinge nar oezen tus, en at ol goe zit ipt tende nog e frissn vant vat. Ol tgeen dak ier ip minne site zegge geldt wok int West-Vlams, ma tbekt geweun een bitje vlotter. Dus aj ke Lon’ wil zien lik nen echtn, wé ge moet ma vroagn!

westvlaanderen